Regulamin Villa Allegra

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji Apartamentów Villa Allegra znajdujących się na ulicy Popiela 10, 81- 547 w Gdyni.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Apartamentów.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym z Apartamentów, a także na stronie www.villaallegra.pl.
 4. Dokonując rezerwacji, zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w Apartamentach Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia naszym Gościom udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

§2 Rezerwacja

 1. Rezerwacji Apartamentów dokonuje się:
 2. wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie www.villaallegra.pl
 3. telefonicznie pod numerem: +48 518 689 728
 4. e-mailowo pod adresem: ltc@ltc-apartmants.com
 5. wypełniając formularz rezerwacyjny na stronach pośredników np. booking.com
 6. Minimalna długość pobytu w Apartamentach określona jest na stronie www.villaallegra.pl i portalach rezerwacyjnych.
 7. W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji:
 8. na ponad 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – bezpłatne odwołanie rezerwacji, chyba, ze oferta stanowi inaczej,
 9. na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Gość zobowiązany jest do zapłacenia 30% kwoty należnej za zarezerwowany przez niego pobyt.
 10. Gość zostanie obciążony przedpłatą będącą równowartością 30% kwoty rezerwacji po dokonaniu rezerwacji.
 11. W przypadku bezpłatnego odwołania rezerwacji należna kwota zostanie zwrócona Gościowi w ciągu 7 dni roboczych.

§3 Ceny za wynajem i dodatkowe opłaty

 1. Obowiązujące ceny wynajmu Apartamentów podane są na stronie internetowej www.villaallegra.pl oraz na portalach rezerwacyjnych.
 2. Cena wynajmu uwzględnia opłatę klimatyczną.
 3. Apartamenty są sprzątane przed przyjazdem Gości. O porządek w apartamencie podczas pobytu Goście dbają samodzielnie. Jest możliwość zamówienia usługi sprzątania za dodatkową opłatą: Apartamenty: Oliwski, Gdański i Sopocki 100zł, Apartament Orłowski 150zł.
 4. Na terenie Villa Allegra dostępna jest usługa prania za dodatkową opłatą 20zł.
 5. W trosce o utrzymanie wysokiego standardu naszych apartamentów, Goście, którzy odwiedzają nas po raz pierwszy będą proszeni o wpłatę kaucji w wysokości 400zł w chwili odbioru kluczy. Kaucja ta jest zwracana przy odbiorze apartamentu i nie stwierdzeniu żadnych szkód. W przypadku stwierdzenia szkody jej wartość jest liczona na podstawie wartości odtworzeniowej, a kaucja zostaje zaliczona na pokrycie szkody. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez właścicieli pokrycia kosztów usunięcia szkody przewyższającej wartość wpłaconej kaucji. Kaucja może zostać wpłacona w gotówce lub zostać zablokowana na karcie Gościa. Odblokowanie środków na karcie Gościa nastąpi w ciągu 7 dni od jego wyjazdu.

§4 Zameldowanie oraz wymeldowanie Gości

 1. Apartamenty w Villa Allegra wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.
 2. Zameldowanie odbywa się od godziny 16.00 do 21.00. Istnieje opcja późnego zameldowania w godzinach 22.00 – 24.00 objęta opłatą w wysokości 50 zł. W takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości.
 3. W przypadku niepojawienia się Gościa w Villi Allegra w dniu rozpoczęcia pobytu (tj. w dniu od którego została dokonana rezerwacja) do godziny 21:00, rezerwacja zostaje anulowana. Przyjazdy w godzinach późniejszych prosimy zgłaszać telefonicznie do godz. 17:00 w dniu przyjazdu. Przyjazd w terminie późniejszym niż deklarowany nie zwalnia Gościa z obowiązku uiszczenia opłaty za cały zarezerwowany okres pobytu.
 1. Przerwanie pobytu przez Gościa nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.
 2. Przekazanie kluczy oraz odbiór Apartamentu odbywa się zawsze w Villa Allegra przy ul. Popiela 10 po wcześniejszym ustaleniu godziny przekazania i odbioru kluczy.
 3. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.

§5 Obowiązki Gości

 1. Goście zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. W naszym obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 08:00 rano, tak aby nie zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
 1. Osoby niezameldowane w Villa Allegra mogą w niej przebywać gościnnie w godzinach 9:00-20:00.
 1. Zachowanie osób korzystających z naszych apartamentów nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel Villa Allegra może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Przerwanie pobytu Gościa w takim przypadku nie stanowi podstawy do zwrotu należności wpłaconej za pobyt.
 1. Ze względu na komfort naszych Gości w Villi Allegra obowiązuje zakaz palenia w całym budynku. Palenie jest dozwolone na balkonie i tarasie (Apartament Orłowski i Apartament Sopocki) lub na zewnątrz budynku w wyznaczonych miejscach. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Villa Allegra złamania zakazu palenia w apartamencie Goście zapłacą karę w wysokości 1.000 zł.
 1. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających je osób.
 1. Osoby przebywające na terenie obiektu korzystają z wszelkich atrakcji i udogodnień na własną odpowiedzialność. Dzieci na placu zabaw mogą przebywać tylko pod opieką osoby dorosłej.
 1. Gość otrzymuje na czas pobytu w Villa Allegra komplet: klucz do apartamentu, „pestkę” do furtki i głównych drzwi do budynku oraz pilota do bramy wjazdowej na parking. Gość jest zobowiązany do zwrotu tego kompletu w chwili opuszczenia apartamentu w ostatnim dniu wizyty. W przypadku zagubienia tego kompletu Gość poniesie koszt jego pozyskania w wysokości 300 złotych brutto.
 2. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Gość powinien zawiadomić pracownika lub właściciela Villa Allegra.
 3. Gość zobowiązuje się na używanie przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać Apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 4. W Apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 5. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w Apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1500 zł.
 6. W Apartamentach jak i na przynależnych do nich balkonach oraz tarasach obowiązuje całkowity zakaz palenia grilla.
 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, właściciel Villa Allegra może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela Villa Allegra, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu.
 2. Właściciel Villa Allegra ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkody w Apartamencie lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

§6 Obowiązki Villa Allegra

 1. W związku ze świadczeniem usług opisanych w niniejszym Regulaminie, właściciel Villa Allegra zobowiązany jest do:
 2. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
 3. świadczenia usług z należytą starannością.
 4. W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do usług lub wskutek awarii uniemożliwiającej jej realizację, właściciel Villa Allegra zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności systemu. Właściciel Villa Allegra nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Gości z usług oraz jakiekolwiek szkody Gości spowodowanej brakiem dostępu do systemu, awarią łączy telekomunikacyjnych.
 5. W przypadku pojawienia się przypadkowej awarii w Apartamencie, po niezwłocznym zgłoszeniu jej przez Gościa, właściciel Villa Allegra zobowiązuje się do naprawienia jej tak szybko jak jest to możliwe.
 6. W przypadku pojawienia się awarii w Apartamencie, spowodowanej działaniem Gości po niezwłocznym zgłoszeniu jej przez Gościa, właściciel Villa Allegra zobowiązuje się do naprawienia jej tak szybko jak jest to możliwe na koszt Gości.
 7. Właściciel Villa Allegra nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości w Apartamentach i na terenie Villi.

6.Parking jest bezpłatny, niestrzeżony na terenie posesji (jedno miejsce parkingowe dla apartamentu). Właściciel Villa Allegra nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie.

 1. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, właściciel Villa Allegra zastrzega sobie prawo do zaproponowania Gościom innego Apartamentu, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

§7 Reklamacja

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Villa Allegra usług.
 1. Wszelkie reklamacje przyjmują właściciel i pracownik Villa Allegra.
 1. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 1. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§8 Pobyt zwierząt domowych

 1. Z przykrością informujemy, że nie przyjmujemy zwierząt. W przypadku złamania zakazu Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1.000zł.

§9 Dane osobowe

 1.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
 3. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest PSFB Prestige Małgorzata Sas-Bojarska, ul. Słonecznikowa 22, 81-589 Gdynia,
 4. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usługi. Gościowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili.
 1. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
 1. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: ltc@ltc-apartmants.com .
 1. Usługodawca informuje, że dane osobowe Gości nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie poweźmie wszelkie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. Usługodawca zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Usługodawca zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu świadczenia Usługi oraz nieujawniania ich komukolwiek. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
 1. Usługodawca oświadcza, że portal rezerwacyjny Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Usługodawca oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych i taki stan będzie utrzymywany przez czas trwania niniejszej Umowy.
 1. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 1. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
 2. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
 3. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
 4. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
 5. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Gości nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Usługodawcę należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Gościem.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.villaallegra.pl i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych po dniu 25.08.2018.
 1. Właściciel Villa Allegra jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, właściciel Villa Allegra może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,
 3. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu,
 4. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności systemu (np. Hotres.pl),
 5. wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług,
 6. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,
 7. zmiany zakresu działalności Villa Allegra.
 1. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Villa Allegra. Postanowienie objęte treścią zdania poprzedzającego nie dotyczy umów zawieranych z Użytkownikami Klientami będącymi konsumentami. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości, właściciel Villa Allegra informuje, że w przypadku konsumentów w sporach, o których mowa w niniejszym ustępie, sądem właściwym jest sąd przewidziany w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów.
 1. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 z dnia 2 marca 2017 r. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.).